Publikační etika


Etický kodex pro publikování v časopise Právo a bezepčnost

Etický kodex pro publikování v časopise Právo a bezpečnost byl zpracován na základě pokynů a norem vypracovaných Commitee on Publication Ethics (COPE). Dostupné na https://publicationethics.org/core-practices.

1. Povinnosti redaktora

Rozhodnutí o publikování práce

Šéfredaktor je zodpovědný za rozhodování o tom, který z předložených článků by měl být publikován. Šéfredaktor se řídí politikou redakční rady časopisu a je zároveň omezen zákony týkající se urážky na cti, porušení autorských práv a plagiátorství. Šéfredaktor může konzultovat svá rozhodnutí s ostatními redaktory nebo recenzenty.

Fair play

Šéfredaktor musí zajistit, aby předložené rukopisy byly hodnoceny pro jejich intelektuální obsah bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské přesvědčení, etnický původ, občanství nebo politickou filozofii autorů.

Mlčenlivost

Šéfredaktor ani kterýkoli jiný člen redakce nesmí sdílet informace o předloženém rukopisu nikomu jinému než příslušnému autorovi, recenzentům, potencionálním recenzentům, dalším redakčním poradcům a vydavateli.

Zveřejnění a střet zájmů

Šéfredaktor nebo kdokoliv jiný z redakce nesmí bez výslovného písemného souhlasu autora, použít nepublikované materiály popsané v předloženém rukopisu pro účely vlastního výzkumu.

Chráněné informace nebo myšlenky získané prostřednictvím recenzního řízení jsou považovány za důvěrné a nemohou být použity pro osobní užitek. Šéfredaktor zajišťuje, že reklama, tisk nebo jiné obchodní příjmy nemají vliv na redakční rozhodnutí.2. Povinnosti recenzentů

Podíl na redakčním rozhodování

Recenzní řízení napomáhá redaktorovi a redakční radě v redakčním rozhodování. Prostřednictvím redakční komunikace s autorem, může recenzní řízení pomoci autorovi při zlepšování rukopisu.

Způsobilost

Oslovený recenzent, který se necítí být dostatečně kvalifikovaný k posouzení výzkumu, jímž se příslušný rukopis zabývá, nebo který ví, že nebude moci vyhotovit recenzní posudek v požadovaném termínu, je povinen o této skutečnosti okamžitě informovat redaktora a odstoupit, tak aby mohli být kontaktováni jiní recenzenti.

Mlčenlivost

Veškeré rukopisy, které byly určeny k recenzování, jsou důvěrné a musí s nimi být nakládáno jak s důvěrnými dokumenty. Nesmí být ukázány dalším osobám a nesmí s nimi být diskutovány. Výjimkou jsou osoby, které získají oprávnění od redaktora.

Objektivita

Recenze by měla být objektivní. Osobní kritika autora je nevhodná. Recenzenti by měli vyjadřovat svoje názory jasně a podložit je příslušnými argumenty.

Uvádění zdrojů

Recenzenti jsou povinni uvést relevantní publikované práce, které nebyly autory citovány. Jakékoli tvrzení o tom, že konkrétní pozorování, odvození nebo argument byly již dříve publikovány, by mělo být doplněno o příslušnou citaci. Recenzenti by také měli upozornit redaktora na jakoukoli významnou podobnost nebo překrývání mezi posuzovanými rukopisy a jakýmikoli jinými publikovanými daty, o kterých mají povědomí.

Zveřejnění a střet zájmů

Chráněné informace nebo myšlenky získané prostřednictvím recenzního řízení musí být považovány za důvěrné a nemohou být použity pro osobní užitek. Recenzenti jsou povinni se zdržet posuzovaní rukopisů, jestliže dochází ke střetu zájmů z důvodu konkurenčních, spolupracujících nebo jiných vztahů či spojení s autory, společnostmi nebo institucemi spojených s podanou prací.


3. Povinnosti autorů

Publikační standardy

Autoři prací prezentujících originální výzkum jsou povinni poskytnout přesné údaje a objektivní zhodnocení provedeného výzkumu. V článku by měla být přesně uvedena také podkladová data. Článek by měl obsahovat přiměřené údaje a reference, aby bylo možné jeho obsah replikovat. Podvodně nebo vědomě nepřesná prohlášení jsou neetická a nepřijatelná.

Originalita a plagiátorství

Autoři odpovídají za to, že jejich práce je zcela původní. V případě, že použili dílo a/nebo slova jiných autorů, nesou odpovědnost za jejich řádné ocitování. Publikace, zásadně ovlivňující povahu práce by měla být také citována.

Mnohonásobné, duplicitní nebo souběžné publikování

Obecně platí, že autor nesmí publikovat rukopis popisující stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo primární publikaci. Podání stejného rukopisu více než jednomu časopisu je považováno za neetické publikační chování a je nepřijatelné.

Uvádění zdrojů

Autoři musí v každém případě uvést autory použitých prací. Autoři jsou povinni uvést publikace, které významnou měrou ovlivnily povahu předkládané práce.

Autorství rukopisu

Autorství by mělo být omezeno na ty, kteří významně přispěli ke koncepci, podobě, provedení nebo interpretaci přikládané studie. Všichni, kteří učinili významné příspěvky, by měli být uvedeni jako spoluautoři. V části Poděkování jsou jmenováni všichni ostatní, kteří se podíleli na určitých aspektech výzkumu.

Odpovědný autor by měl zajistit, aby do autorského seznamu rukopisu byli zařazeni všichni příslušní spoluautoři, a naopak, aby na tomto seznamu nebyly autoři, kteří tam nepatří. Odpovídající autor také zajišťuje, aby všichni spoluautoři měli k dispozici a schválili konečnou verzi příspěvku a souhlasili s tím, aby byl předložen k publikaci. Žádosti o doplnění spoluautorů po přijetí rukopisu vyžadují schválení redaktora.

Zveřejnění a střet zájmů

Všichni autoři jsou povinni uvést v rukopise jakékoli finanční nebo jiné podstatné střety zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky nebo jejich interpretaci v rukopise. Veškeré zdroje finanční podpory musí být zveřejněny.

Chyby zásadního významu v publikovaných pracích

Pokud autor objeví významnou chybu či nepřesnost ve své publikované práci, je jeho povinností okamžitě informovat redaktora nebo vydavatele časopisu a spolupracovat s nimi na stažení článku nebo uveřejnění oznámení o opravě článku.


4. Povinnosti vydavatele

Duševní vlastnictví a autorská práva

Vysoká škola AMBIS, a.s. chrání duševní vlastnictví a autorská práva institutu, autorů a vydavatelů. AMBIS rovněž zajišťuje integritu a průhlednost každého publikovaného článku s ohledem na střety zájmů, financování publikací a výzkumu, publikační a výzkumnou etiku, případy publikačního a výzkumné pochybení, důvěrnost informací, autorství, opravy článků, objasnění a stažení článků a včasné zveřejnění obsahu.

Vědecká pochybení

V případech domnělého nebo prokázaného vědeckého pochybení, podvodného publikování nebo plagiátorství vydá vydavatel v úzké spolupráci s redaktorem veškerá vhodná opatření nezbytné k objasnění situace a opravě příslušného článku. To zahrnuje i okamžité zveřejnění prohlášení o opravě, nebo erratum, případně, v nejzávažnějších případech, úplné stažení dotčené práce.

Vysoká škola AMBIS, a.s. nediskriminuje ve svých publikačních programech, službách a činnostech na základě věku, pohlaví, rasy, náboženství, rodinného stavu, původu, zdravotního postižení, genetické predispozice nebo statusu nebo sexuální orientace.