Pro autory a recenzenty

Pokyny pro Autory

Redakce Časopisu Právo a bezpečnost přijímá příspěvky především v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. U odborných článků se předpokládá, že dosud nebyly zveřejněny.

Prosíme autory/autorky, aby se řídili formálními pravidly platnými pro úpravu textů v Právu a bezpečnosti - viz. vzorový článek

Články publikované v Právu a bezpečnosti mají charakter původních statí, diskusních příspěvků (včetně zpráv z vědeckých konferencí) nebo recenzí.

Přijímají se texty zpracované ve formátu Word v elektronické podobě, doručené elektronickou poštou. Příspěvky zasílejte na adresu zdenek.koudelka@mail.ambis.cz. Doporučená délka jednoho příspěvku je do 30 000 znaků včetně mezer a poznámek pod čarou, písmo Times New Roman, velikost 12. Odkazy na literaturu čiňte formou poznámek pod čarou na příslušné stránce ve velikosti písma 10. Lze užít i harvardský systém. Každý příspěvek musí být na počátku opatřen názvem, jménem autora a na konci názvem, abstraktem a klíčovými slovy v češtině (slovenštině) a angličtině. Zcela na konci článku uveďte abecední seznam použité literatury a údaje o pracovišti autora s adresou, včetně elektronické adresy.

Každý příspěvek prochází 2 koly recenzního řízení. V prvním kole je redakcí posuzováno naplnění minimálních požadavků pro zařazení článku do standardního recenzního řízení. K hlavním kritériím, na základě nichž je příspěvek hodnocen, náleží tematická relevance příspěvku (zda příspěvek odpovídá tematickému zaměření Práva a bezpečnosti, formálně-technické náležitosti příspěvku (dodržení citačních a dalších standardů dle vzorového článku a jeho jazyková úroveň (zda příspěvek neobsahuje závažné jazykové nedostatky). Výsledek prvního kola recenzního řízení může být trojí:

  • a) článek je bez výhrad přijat a obratem postoupen do druhého kola recenzního řízení,
  • b) článek je přijat s výhradou a lze jej zařadit do druhého kola recenzního řízení za předpokladu, že autor/ka odstraní nedostatky,
  • c) článek není přijat a nelze jej zařadit do druhého kola recenzního řízení.

V druhém kole článek anonymně posuzují zpravidla dva nezávislí recenzenti. Výsledek každého z posudků může být trojí:

  • a) článek lze publikovat bez výhrad,
  • b) článek lze publikovat za předpokladu, že autor/ka provede obsahové, příp. formální úpravy,
  • c) článek není doporučen k publikování.

V případě, že článek obdrží kladné i záporné hodnocení, rozhoduje o jeho publikování posudek třetího recenzenta, příp. vyjádření redakční rady či redakce (jednu z těchto možností volí redakce). O výsledcích recenzního řízení uvědomí autora/autorku redakce elektronickou formou. Na uveřejnění příspěvku není právní nárok.

Uzávěrky pro přijímání článků

Články zasílejte elektronicky na e-mail zdenek.koudelka@mail.ambis.cz.

  • konec ledna - pro číslo, které vyjde v březnu téhož roku;
  • konec března - pro číslo, které vyjde v červnu téhož roku;
  • konec září - pro číslo, které vyjde v prosinci téhož roku.

Autor/ka, jehož/jejíž příspěvek bude publikován, může zažádat o dva výtisky Práva a bezpečnosti. Příspěvky nejsou honorovány.

Pokyny pro recenzenty

K zpracování recenzních posudků do Časopisu Právo a bezpečnost slouží formuláře pro druhé kolo recenzního řízení. Žádáme recenzenty, aby ve formuláři vyplnili všechny příslušné rubriky a neopomněli uvést datum vypracování recenze a své jméno včetně podpisu.

Zpracované recenzní posudky prosím zasílejte elektronicky na e-mail zdenek.koudelka@mail.ambis.cz.

Vypracování recenzního posudku je honorováno.

Recenzní posudky jsou na vyžádání zasílány autorům/autorkám, avšak bez uvedení osobních údajů recenzenta.

Recenzní posudky jsou archivovány v redakci časopisu.

                                                      S osobními daty je nakládáno dle Zásady ochrany osobních údajů.