Pro autory a recenzenty

Pokyny pro Autory

Předpokládá se, že příspěvek nabízený k uveřejnění není v tutéž dobu nabízen jinému vydavateli a že dosud nebyl nikde publikován (včetně publikování na internetu).

Redakce Časopisu Právo a bezpečnost přijímá pouze příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Texty v jiných jazycích nemohou být publikovány (autor/ka musí zajistit překlad do jednoho z dříve uvedených jazyků).

Prosíme autory/autorky, aby se řídili formálními pravidly platnými pro úpravu textů v Právu a bezpečnosti - viz. vzorový článek: 

Články publikované v Právu a bezpečnosti mají charakter původních statí, diskusních příspěvků (včetně zpráv z vědeckých konferencí) nebo recenzí.

Přijímají se texty zpracované ve formátu Word v elektronické podobě, doručené elektronickou poštou. Příspěvky zasílejte na adresu zdenek.koudelka@mail.ambis.cz. Doporučená délka jednoho příspěvku je do 15 normostran, písmo Times New Roman, velikost 12. Jedna normostrana odpovídá 1 800 znakům včetně mezer a poznámek pod čarou. Odkazy na literaturu čiňte formou poznámek pod čarou na příslušné stránce ve velikosti písma 10. Každý příspěvek musí být na počátku opatřen názvem, jménem autora a na konci názvem, abstraktem a klíčovými slovy v češtině (slovenštině) a angličtině. Zcela na konci článku uveďte abecední seznam použité literatury a údaje o pracovišti autora s adresou, včetně elektronické adresy.


Každý příspěvek prochází 2 koly recenzního řízení.

V prvním, pre-evaluačním kole je redakcí a redakční radou posuzováno naplnění minimálních požadavků pro zařazení článku do standardního recenzního řízení. K hlavním kritériím, na základě nichž je příspěvek hodnocen, náleží tematická relevance příspěvku (zda příspěvek odpovídá tematickému zaměření Práva a bezpečnosti, formálně-technické náležitosti příspěvku (dodržení citačních a dalších standardů dle vzorového článku a jeho jazyková úroveň (zda příspěvek neobsahuje závažné jazykové nedostatky). Výsledek prvního kola recenzního řízení může být trojí: 

  • a) článek je bez výhrad přijat a obratem postoupen do druhého kola recenzního řízení, 
  • b) článek je přijat s výhradou a lze jej zařadit do druhého kola recenzního řízení za předpokladu, že autor/ka odstraní nedostatky, 
  • c) článek není přijat a nelze jej zařadit do druhého kola recenzního řízení.

V druhém kole článek anonymně posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti. Výsledek každého z posudků může být trojí: 

  • a) článek lze publikovat bez výhrad, 
  • b) článek lze publikovat za předpokladu, že autor/ka provede obsahové, příp. formální úpravy, 
  • c) článek není doporučen k publikování. 

V případě, že článek obdrží kladné i záporné hodnocení, rozhoduje o jeho publikování posudek třetího recenzenta, příp. vyjádření redakční rady a redakce (jednu z těchto možností volí redakce).

O výsledcích recenzního řízení uvědomí autora/autorku redakce elektronickou formou.

Konečné rozhodnutí o publikování článku je ve výlučné kompetenci redakční rady.
Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Uzávěrky pro přijímání článků

Články zasílejte elektronicky na e-mail zdenek.koudelka@mail.ambis.cz.

  • konec ledna - pro číslo, které vyjde v březnu téhož roku;
  • konec března - pro číslo, které vyjde v červnu téhož roku;
  • konec září - pro číslo, které vyjde v prosinci téhož roku.

Autor/ka, jehož/jejíž příspěvek bude publikován, může zažádat o dva výtisky Práva a bezpečnosti. Příspěvky nejsou honorovány.

Pokyny pro recenzenty

K zpracování recenzních posudků do Časopisu Právo a bezpečnost slouží formuláře pro druhé kolo recenzního řízení. Žádáme recenzenty, aby ve formuláři vyplnili všechny příslušné rubriky a neopomněli uvést datum vypracování recenze a své jméno včetně podpisu.

Zpracované recenzní posudky prosím zasílejte elektronicky na e-mail zdenek.koudelka@mail.ambis.cz.

Vypracování recenzního posudku je honorováno.

Recenzní posudky jsou na vyžádání zasílány autorům/autorkám, avšak bez uvedení osobních údajů recenzenta.

Recenzní posudky jsou archivovány v redakci časopisu.

                                                      S osobními daty je nakládáno dle Zásady ochrany osobních údajů.