Obsah

Seznam publikovaných odborných a vědeckých článků

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Pochybný důchodový nález Ústavního soudu

 5

Články

Tomáš Grygar

Problematické otázky běhu prekluzivní doby u pokračování v přestupku

 8

Tibor A. Brečka, Michaela Vanišová, Barbora Rajnáková, Viliam Kaliňák, Ľuboslav Jurínyi, Jozef Halcin

Bezpečnost škol na Slovensku s přihlédnutím k varovným signálům

 20

Radoslav Ivančík  

Vybrané aspekty zaisťovanie európskej bezpečnosti a obrany pod vplyvom vojny na Ukrajine

 27

Zdeněk Koudelka  

Spolupráce států střední Evropy a typy státoprávních útvarů

 41

Petr Kolman

Přezkum v řízení podle informačního zákona

 56

Recenze

Zdeněk Koudelka

János Zolcer: Tajemství Michaila Gorbačova

 59

Jubileum

Petr Kolman

Profesor Petr Průcha pětasedmdesátníkem

 64

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Jmenování ústavních soudců 

 5

Články

Milan Hodás

Povinné očkovanie v historickom kontexte a ústavnoprávny pohľad na povinnosť očkovania v kontexte pandémie covid-19

 6

Radoslav Ivančík

Rast konšpiračných teórií v spoločnosti pod vplyvom pandémie koronavírusu

 22

Denisa Říhošková  

Dopad Brexitu na mezinárodní právo soukromé

 39

Zdeněk Koudelka  

Víno jako propagační dar a daně

 52

Petr Kolman

Komunální ústavní stížnost – procesní aspekty

 56

Vladimír Palko

Ako stredná Európa napĺňa svoj spoločný osud

 60

Recenze

Dávid Židek

Milan Hodás: Implementácia autonómnej mobility – niektoré filozofické a (ústavno)právne aspekty a ich právne a metaprávne implikácie nielen pre Slovenskú republiku

 65

Zdeněk Koudelka

Daniela Kovářová: Normální Daniela 1

 68

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Prezidenti a Kosovo

 5

Články

Radoslav Ivančík

O úlohe Európskej únie pri zaisťovaní bezpečnosti a obrany v Európe

 6

Milan Hodás, Juraj Štorcel

Ústavnoprávne aspekty transferového oceňovania

 22

Karel Kubečka, Josef Hrudka  

Hodnocení organizačních a právních rizik při realizaci práva shromažďovacího

 40

Ivo Svoboda  

Důsledky evropské integrace pro demokracii

 51

Marie Mašková, Martin Bohman, Oldřich Krulík, Petr Klíma

Vztah počasí, registrované kriminality a jiných forem protiprávního jednání

 63

Zdeněk Koudelka

Odklad vykonatelnosti a insolvenční řízení

 80

Petr Kolman

Právní aspekty odstupného úředníků územně samosprávných celků

 85

Ostatní texty

Zdeněk Koudelka

Seminář: Svoboda projevu a po projevu

 90

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Cenzura webů a správní soudy

 5

Články

Martina Šmuclerová

Vláda práva a mezinárodní právo

 7

Zdeněk Koudelka

Ústava a právo Evropské unie

 27

Tomáš Břicháček 

Důsledky evropské integrace pro demokracii

 73

Petr Kolman

Regulace tabákové reklamy

 84

Ostatní texty

Anotace knihy: Zdeněk Koudelka: Korunovační klenoty Království českého v Rakousku

 88

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Organizace spojených národů o anexi

strana 5

Články

Ivan Halász

Cudzinci v procese medzinárodnej krízovej správy a budovania nových štátov na Balkáne v dlhom 19. storočí

strana 6

Tomáš Grygar  

Přezkum služebních předpisů správními soudy

strana 26

Timon Andrle  

Omezení náboženské svobody v roce 2020

strana 40

Mária Lusková, Mária Hudáková

Bezpečnosť a ochrana účastníkov verejných športových podujatí v SR

strana 54

Informace

Petr Kolman  

Volby do zastupitelstev obcí: čas na změnu?

strana 66

Recenze

Petr Kolman

Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek: Správní soudnictví

strana 69

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Vyvěšování vlajek cizích států

strana 5

Články

Tomáš Břicháček

Konference o budoucnosti Evropy 

strana 6

Zdeněk Koudelka

Zastupování státu navenek

strana 23

Petr Rožňák, Tomáš Břicháček

Nerovnovážné multipolární bezpečnostní prostředí

strana 43

Petr Kolman

Veřejnoprávní regulace reklamy - kde je předvídatelnost práva?

strana 62

Martin František Duraj

Důvěryhodnost v zákoně o distribuci pojištění

strana 67

Recenze a informace

Mária Srebalová

Kateřina Frumarová, Tomáš Grygar, Zdeněk Koudelka, Lukáš Potěšil, Olga Pouperová, Radovan Suchánek, Martin Škurek: Správní soudnictví

strana 75

Vladimír Palko

Moc a její pokušení

strana 77

Zdeněk Koudelka

Svaty Vojtěch a středoevropský prostor (sborník a konference)

strana 84

Cizojazyčný text

Ákos Cserny, László Christián

Bezpečnost a zabezpečení sportovních akci. Maďarská případová studie

strana 87

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Chvála právního pozitivismu

strana 5

Články

Milan Hodás, Dávid Židek

Niektoré právne apskety inteligentnej mobility

strana 7

Dagmar Kostrhůnová

Jihomoravský kraj a krizové situace 2020-21

strana 28

Radoslav Ivančík

Strategický kontext Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky

strana 43

Martina Slámová, Matěj Sláma

Letecká služba Policie ČR v boji s lesními požáry

strana 62

Zdeněk Koudelka

Ústavnost trestnosti šíření nakažlivé nemoci

strana 73

Petr Kolman

Žaloba proti příkazu vydanému na místě

strana 78

Ostatní texty

Petr Rožňák

Recenze knihy: Radoslav Ivančík: Bezpečnosť. Teoreticko-metodoogické východiska

strana 82

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Pokrytectví Bruselu k polskému Ústavnímu tribunálu

strana 5

Články

Iveta Klementová

Připravenost zdravotnických zařízení Středočeského kraje na dlouhodobé přerušení dodávky pitné vody

strana 7

Radoslav Ivančík

Dezinformácie ako bezpečnostná hrozba pre demokratickú spoločnosť

strana 16

Petr Průcha

Nový stavební zákon

strana 34

Petr Kolman

Nahrávání jednání orgánů profesních komor na příkladu advokátní komory.

strana 65

Recenze

Zdeněk Koudelka 

Recenze knihy: Pavel Kučera, Martin Švehla: V taláru napříč dobou

strana 69

Zdeněk Koudelka

Recenze knihy: Ivan Halász: Republika so Svätou korunou?

strana 73

Cizojazyčné texty

Jana Müllerová

New Challenges of Crisis Management in Public Administration

strana 75

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Kafkovská justice

strana 5

Články

Tomáš Grygar

Specifika vyvlastnění podle zákona o zajišťování obrany České republiky

strana 7

Oldřich Krulík 

Terorismus a akciové trhy jako spojité nádoby

strana 21

Rdoslav Ivančík

Prístupy vybraných teoretických škôl k bezpečnosti

strana 37

Petr Kolman

Právní aspekty fungování rozkladové komise

strana 60

Fábián Péter

The threat of terrorism in western democracies today

strana 68

Vladimír Sergejevič Belych

Мысли и размышления о конституционной реформе в России: социально-экономический аспект

 strana 89

Ostatní texty

Zdeněk Koudelka 

Jaroslav Krejčí. Protektorátní premiér a předseda Ústavního soudu

strana 103

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Ombudsman, jak má být

strana 5

Články

Tomáš Grygar

Rozhodování sporů z veřejnoprávních smluv jako odraz jednoty a diferenciace práva

strana 6

Radoslav Ivančík, Petr Rožňák 

Pojednanie o teoretických východiskách kreovanie Európskej bezpečnostnej politiky 

strana 20

Zdeněk Koudelka

Stanovení hranic škody v trestním právu 

strana 42

Petr Kolman

Kopírování občanských průkazů

strana 49

Zdeněk Koudelka

Ústavní soud a námitka podjatosti

strana 53

Ostatní texty

Petr Kolman 

Recenze knihy: Vyvlastnění a vyvlastňovací řízení

strana 57

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Ne korespondenční volbě

strana 5

Články

Ivan Halász

Ženy v diplomacii a zahraničnej správe 

(od Rakúska-Uhorska po Československo a Maďarsko)

strana 6

Ladislav J. Janků

Bezpečnost lyžařských areálů ve Švýcarsku

strana 40

Jiří Otakar DeBären

Předstíraný převod a jeho metodika

strana 63

Petr Kolman

Může být sloučen kontrolní a finanční výbor zastupitelstva?

strana 74

Zdeněk Koudelka

Cizinci a státní funkce

strana 78

Ostatní texty 

Filip Rigel 

Nekrolog - Stanislav Kadečka (1975-2020) 

strana 85

Cizojazyčné příspěvky

Jana Müllerová, Maroš Krajčír

Fire scene investigation of compartment fire 

strana 87

Karel Schelle, Jozef Beňa, Jaromír Tauchen a kol.

Anotace knihy: Ústava a ústavní systém meziválečného Československa

strana 95

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Colloredo-Mansfeld jako prubířský kámen právního řádu

strana 5

Články

Peter Poljakovič

Vplyv imigrácie na bezpečnosť krajín Európskeho priestoru

strana 7

Miloslav Kala

Publikace závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu

strana 18

Zdeněk Koudelka

Znaky a vlajky Moravy

strana 25

Petr Kolman

Proč městské části statutárních měst nesmí vydávat právní předpisy, zejména nařízení v přenesené působnosti?

strana 51

Ostatní texty 

Zdeněk Koudelka 

Recenze knihy: Jiří Pernes: Moravští zemští prezidenti

strana 55

Zdeněk Koudelka

Recenze knihy: Martin Pelikán: Zjištění a utvrzení dluhu v praxi

strana 56

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Prezident, vláda a nouzový stav

strana 5

Články

Jiří O. DeBären

Policejní provokace v příkladech

strana 6

Zdeněk Koudelka

Prezident a ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

strana 25

Petr Kolman

Veřejnoprávní aspekty prodávání a podávání alkoholu

strana 42

Ostatní texty 

Zdeněk Koudelka 

Recenze knihy: Ivan Halász: Minulosť a symbolika v Ústavách štátov strednej Európy

strana 47

Zdeněk Koudelka

Judikát Nejvyššího soudu 27Cdo 4593/2017; Povaha zastupování statutárním orgánem právnické osoby

strana 49

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Státní znak nebo logo

strana 5

Články

Lubomír Almer, Rudolf Urban

Reakce na kybernetické bezpečnostní události a incidenty

strana 6

Vladimír Šulc

Bezpečnost uživatelů e-mailů - vyděračské e-maily

strana 13

Miroslav Čermák

Jak vzniká agregované bezpečnostní riziko

strana 20

Zdeněk Koudelka

Paralelní trestní stíhání a maximální délka vazby

strana 34

Petr Kolman

Ke dvěma aktuálním problémům z oblasti územní samosprávy

strana 38

Ostatní texty 

Petr Kolman 

Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář.

strana 42

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Jak vznikla trikolora

strana 5

Články

Tomáš Grygar 

Zákon o volbách do Parlamentu - historie, současnost a budoucnost

strana 6

Zdeněk Koudelka

České korunovační klenoty v Rakousku

strana 22

Ivan Halász

Poľské korunovaĉné klenoty a prezidentské insígnie

strana 39

Petr Kolman, Ivo Svoboda

Právní aspekty dobrovolných svazků obcí

strana 50

Milan Hodás

Právna istota (nielen) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie v kontexte odpočtov DPH

strana 56

Ostatní texty 

Zdeněk Koudelka

Listopad 1989 na právech v Brně

strana 70

Zdeněk Koudelka

Nekrolog - Pavel Kučera (1940-2019)

strana 76

Anotace knihy: Zdeněk Koudelka, Petr Průcha, Jana Zwyrtek Hamplová

Zákon o obcích (obecní zřízení). Komentář.

strana 79

Cizojazyčný příspěvek

Małgorzata Leszczyńska, Katarzyna Puchalska, Bogusław Ślusarczyk, Ph.D 

The activity of transnational corporations and economic independence of the host economy - context of economic security

strana 80

Editorial 

Zdeněk Koudelka

Ústavní soud obchodně tržním způsobem

strana 4

Články

Zdeněk Koudelka 

Zdanění finanční náhrady v rámci církevních restitucí  

strana 8

Petra Beňová, Šárka Hošková-Mayerová

Ochrana obyvatelstva v prostorech vybraných měkkých cílů

strana 20

Zoltán Környi

Aplikácia právnych aktov EU a ochrana kritickej infrańtruktúry v slovenskom energetickom sektore

strana 28

Marek Wiater, Jarosław Kosoń, Ivana Žumárova

Organizačný konflikt a jeho riadenie; Eliminácia stresu v práci zdravotníckeho záchranára

strana 39

Petr Rožňák

Evropská unie, národní státy a bezpečnost

strana 62

Petr Kolman

Falešný lesk a bída Istanbulské úmluvy

strana 72

Ostatní texty 

Petr Kolman

Právo a bezpečnost má důvod k oslavě - člen její redakční rady profesor Petr Průcha sedmdesátníkem!

strana 78

Cizojazyčný příspěvek

Antoni Olak, Rastislav Kazanský

International conflicts and ways of their prevention - selected issues

strana 80

Editorial 

strana 5

Články

Miloslav Kala  

Hledá se kontrolor pro 21. století

strana 6

Jan Zahradil

Budoucnost Evropy

strana 15

Jiří Weigl

Migrační krize a její souvislosti

strana 22

Zdeněk Koudelka

Soudce jako konzultant státního zastupitelství

strana 30

Ludvík Juříček, Norbert Moravanský, Olga Vojtěchovská

Možnosti zkvalitnění výzbroje a ochranných balistických prostředků příslušníků útvarů a jednotek KŘP vybraných krajů České republiky a Slovenské republiky

strana 34

Jan Sechter

Společná zahraniční a bezpečnostní politika, historie a perspektiva z pohledu českého diplomata

strana 49

Miroslav Mareš

Vybrané problémy boje proti nebezpečným sektám a náboženským kultům v ČR

strana 53

Tomáš Břicháček

Vnitřní a vnější bezpečnost v diskusi o budoucnosti EU

strana 58

Alena Lochmannová, Ondřej Kolář

Podpora a projevy extremismu v českých věznicích

strana 68

Vlastislav Man

Ústavní právo občanů české republiky nabývat, držet a nosit zbraně a střelivo - ano či ne?

strana 84

Jan Ondřej

Vliv migrace na mezinárodní bezpečnost a na bezpečnost České republiky

strana 93

Milan Jan Půček

Využití analýz rizik v rámci strategického plánování měst

strana 110

Vladimír Šulc, Miroslav Čermák

Kybernetická bezpečnost - praktický příklad kybernetického útoku

strana 123

Hana Bartošová

Konstruktivně metodické prostředky systémového řízení vnitřní bezpečnosti

strana 137

Petr Rožňák

Hlavní faktory a přístupy k bezpečnosti Evropy

strana 145

Rastislav Kazanský, Pavel Nečas, David Kollár

Metóda včasného varovania fast metódy jej aplikácie

strana 159

Pavel Nečas, Ľubomír Hreha

Medzinárodnoprávna úprava extrémizmu

strana 168

Petr Kolman

Zákon o střetu zájmů - vybrané aspekty

strana 180

Klára Siposné Kecskeméthy

Milestones - NATO adaptation to changing security environments

strana 183

Alexandra Sipos

Human rights, human security and LGBTQI

strana 193

Abstracts

strana 202

Editorial

Zdeněk Koudelka 

Odpovědnost za vládní zprávy  

strana 4

Články

Miloslav Kala  

Tucet důvodů, proč stát nebyl v roce 2017 řádným hospodářem

strana 6

Renata Vesecká

K návrhu Nejvyššího státního zastupitelství na zrušení stížnosti proti zahájení trestního stíhání (sdělení obvinění)

strana 14

Zdeněk Koudelka

Co je cizí majetek?

strana 20

Petr Kolman

Zadávání veřejných zakázek - poučení ze zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017

strana 26

Aleš Váňa

Priorita a teritorialita v rozhodování o přibrání znalce a znaleckého ústavu v trestním řízení

strana 31

Recenze knihy

strana 48

Abstracts

strana 51

Editorial

Zdeněk Koudelka 

Rozsudek musí vyhlásit veřejně i Nejvyšší soud

strana 4

Články

Peter Poljakovič  

Proces integrácie imigrantov v krajinách Europskej unie

strana 6

Zdeněk Koudelka 

Organizovaná zločinecká skupina

strana 22

Petr Kolman 

K otázce řádného odůvodnění druhostupňového administrativního rozhodnutí

strana 29

Zdeněk Koudelka

Spolupracující obviněný

strana 33

Alexandr Golovkin, Igor Skazko

Role of the prosecutor´s office of Ukraine as a suvject of the national security in an environmental sphere

strana 40

Anotace knih

strana 47

Abstracts

strana 51

Editorial

Zdeněk Koudelka 

Závazek eura nemáme

strana 4

Články

Zdeněk Dufek

Motivace samospráv k realizaci Smart City projektu

strana 6

Miroslav Foret

Partnerství pro místní rozvoj a bezpečnost

strana 11

Petr Kolman 

Nahlížení do podnětového spisu

strana 26

Zdeněk Koudelka

Dohoda ministerstev o územním plánu obce

strana 35

Vladimir S. Belykh

Who is Mr. Putin?

strana 40

Recenze knihy

strana 55

Abstracts

strana 56

Editorial

Zdeněk Koudelka 

Ústavní soud - Ohrožení demokracie

strana 5

Články

Miloslav Kala

Stát řádným hospodářem? Ne v roce 2017

strana 8

Zdeněk Koudelka

Nakládání s informacemi v Policii

strana 16

Petr Rožňák

Migrace v kontextu společné obranné a bezpečnostní politiky EU a ČR

strana 29

Karel Marek

Činnost - Dílo

strana 51

Miroslav Foret

Nebezpečí neuromarketingu

strana 62

Jaroslav Komárek

Manažerský princip 4E ve veřejné správě

strana 67

Abstracts

strana 80

Editorial 

Národ a jeho právo 

strana 4

Články

Zdeněk Koudelka

Změna práva azylu

strana 5

Karel Marek

Činnost kontrolní

strana 14

Milan Boháček

Důvody existence laické participace na soudním rozhodování pohledem tří mocí

strana 22

Petr Kolman

Vybrané otázky z nové právní úpravy veřejných zakázek ČR

strana 32

Miroslav Foret

Globální producent a lokální propagace

strana 40

Jana Korytárová, Zdeněk Dufek, Vít Hromádka, Eva Vítková

Zásada 3E při realizaci veřejných stavebních investic v právních předpisech a v praxi

strana 47

Rudolf Horák

Evakuace

strana 56

Štefan Jangl, Lucia Figuli, Vlastimil Mach, Zuzana Zvaková

Testovanie skriňových trezorov v Slovenskej republike

strana 68

Olexandr Golovkin, Igor Tupelniak

Prosecutor of Ukraine in proceedings on environmental protection

strana 79

Zděnek Koudelka

Informace o publikaci: Jiří Pernes. Moravští zemští prezidenti

strana 89

Vladimir Belych

Jurij Andropov

strana 90

Abstracts

strana 107

Editoriál

Zdeněk Koudelka

PRÁVO A SPRAVEDLNOST

strana 5

Články

Bolesław Banaszkiewicz

DEMOKRATICKÁ VERSUS TECHNOKRATICKÁ KONTROLA ÚSTAVNOSTI ANEB V ČEM JE POUČNÝ POLSKÝ MODEL

strana 7

Ivan Halász

ZMENY V MAĎARSKOM SÚDNICTVE PO PRIJATÍ NOVÉHO ZÁKLADNÉHO ZÁKONA V ROKU 2011

strana 42

Miloslav Kala

POTŘEBUJE NEJVYŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD RÁKOSKU? (POLEMIKA S ČLÁNKEM AUTORŮ A. GERLOCHA A J. TRYZNY, PUBLIKOVANÉM V ČASOPISE SPRÁVNÍ PRÁVO 5/2014)

strana 50

Zdeněk Koudelka

PŘÍSLUŠNOST SOUDU A STÁTNÍHO ZASTUPITELSTVÍ V PŘÍPRAVNÉM ŘÍZENÍ V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU - NÁLEZ PL. ÚS 4/2014

strana 62

Renata Vesecká

NOVELY TRESTNÍHO PRÁVA VE SVĚTLE PRÁVA NA SPRAVEDLIVÝ PROCES

strana 92

Jiří Kmec

PRÁVO NA SPRAVEDLIVÝ PROCES V TRESTNÍM ŘÍZENÍ V ČESKÉ REPUBLICE Z POHLEDU EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA

strana 101

Josef Šíp

PRÁVO NA ZÁKONNÉHO SOUDCE PŘI PŘIDĚLOVÁNÍ PŘÍSEDÍCÍCH (VE SVĚTLE NEDÁVNÉHO ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÍHO SOUDU SP. ZN. II. ÚS 2430/15

strana 109

Zdeněk Koudelka

PŘÍSEDÍCÍ A PRÁVO NA ZÁKONNÉHO SOUDCE

strana 119

Zdeněk Jemelík

VYMAHATELNOST PRÁVA NA SPRAVEDLIVÝ PROCES Z POHLEDU OBČANSKÉHO AKTIVISTY

strana 132

Zdeněk Dufek

ROLE SOUDNÍCH ZNALCŮ VE SPRAVEDLIVÉM PROCESU

strana 138

Tomáš Strémy a Natália Hangáčová

AKČNÝ PLÁN EURÓPSKEJ KOMISIE V BOJI PROTI KARUSELOVÝM PODVODOM

strana 145

Monika Škrovánková

PREZUMPCIA NEVINY V SLOVENSKOM TRESTNOM PRÁVE

strana 154

Andrea Pelikánová Schelle

NĚKOLIK POZNÁMEK K INTERPRETACI PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ, INOVACÍM VE SVĚTLE PRÁVA A POSTAVENÍ ADVOKACIE

strana 169

Abstracts

strana 173

Editorial

Zdeněk Koudelka

VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ NA MORAVĚ A VYSOKÁ ŠKOLA KARLA ENGLIŠE BRNO

strana 5

Články

Miroslav Foret

NÁVAZNOSTI MEZI PROJEKTY KOMUNIKUJÍCÍ MĚSTO A PARTNERSTVÍ PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

strana 7

Rudolf Horák, Lenka Danielová

BEZPEČNOST EVROPSKÉ UNIE

strana 15

Zdeněk Koudelka

JMENOVÁNÍ VLÁDY PREZIDENTEM V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU 

strana 31

Jiří Kroupa

K POJMU DEMOKRACIE

strana 49

Petr Průcha

OPRAVNÉ A DOZORČÍ PROSTŘEDKY DESET LET PO NABYTÍ ÚČINNOSTI SPRÁVNÍHO ŘÁDU

strana 57

Renata Vesecká

"NÁRAMKODENY" PRO VAZEBNĚ STÍHANÉ MOHOU POSÍLIT VÝZNAM PRINCIPU PRESUMPCE NEVINY

strana 75

Sergey F. Udartsev

CONSTITUTIONAL REFORM: THEORETICAL ISSUES

strana 85

Abstracts

strana 97

Editorial

Zdeněk Koudelka

Polsku území nedlužíme

strana 5

Články

Miroslav Foret

Letošní marketingový výzkum Brna v rámci projektu Partnerství pro místní rozvoj

strana 7

Miloslav Kala

Platy soudců

strana 15

Vladimir Sergejevič Belych

Stalin, Truman and Churchill in Cold War times

strana 21

Zdeněk Koudelka

Prezident republiky a státní vyznamenání.

strana 31

Filip Rigel

Typologie zásad soukromého práva

strana 37

Alexandra Marcinová, Radek Jurčík

Živnostenské podnikanie v Českej a v Slovenskej republike

strana 43

Petr Kolman

Veřejné právo - Proč cizinec nesmí být členem české politické strany?

strana 57

Abstracts

strana 67

Editorial

Zdeněk Koudelka

Musí se bát všichni

strana 5

Články

Alena Kristková

Trestní odpovědnost právnických osob: česko-rakouské srovnání vybraných otázek

strana 7

Ivan Halász

Ústavný vývoj strednej Európy a spoločensko-politická transformácia po roku 1989

strana 25

Rudolf Horák

Radiologická ochrana

strana 49

Zdeněk Koudelka

Pohledávky za privatizovanými podniky a ručení státu

strana 71

Michal Rigel

Pravidla vedení spravedlivé války (JUS IN BELLO) prizmatem konfuciánství a jejich reflexe v zrcadle vybraných ustanovení Ženevských úmluv

strana 79

Sergej Vasilevič, Naděžda Ilinična Miljutenková

The spoon from king's Philip II of Macedon wine-set and the burial of the golden man of

strana 101

Abstracts

strana 109

Editorial

Zdeněk Koudelka

Zmatek zahraniční politiky

strana 5

Články

Bolesław Banaszkiewicz

Ústavněprávní diskontinuita při přechodu od Druhé republiky k Lidovému Polsku

strana 7

Vladimir Sergejevič Belych

Закат Европы (по следам книги Шпенглера)

strana 23

Petr Kolman

Veřejná správa na úseku zdravotnictví - k právním aspektům ve věci sloučení dvou brněnských městských nemocnic

strana 45

Filip Rigel

Výkonná moc a bezpečnostní sbory podle ústavy Ghanské republiky

strana 51

Zdeněk Koudelka

Amnestie

strana 63

Recenze Knihy 

Milan Boháček

Recenze knihy autorů Čentéš Jozef, Považan Michal, Šanta Ján: Dejiny prokuratúry na Slovensku

strana 99

Abstracts

strana 103

Články

Katarína Hollá, Ján Kandráč

Prevencia závažných priemyselných havárií v novej perspektíve smernice SEVESO III

strana 5

Radek Jurčík

Veřejné zakázky v oblasti bezpečnosti a obrany

strana 14

Zdeněk Koudelka

Vrchní velitel ozbrojených sil

strana 30

Petr Kolman

Vybrané aspekty ochrany před nečinností ve správním procesu

strana 39

Filip Rigel

Faktická a právní omezení kandidatury nezávislých ve volbách do zastupitelstev obcí

strana 48

Vladimir Sergejevič Belych

Россия, США и Европа в условиях глобального противостояния

strana 55

Abstracts

strana 68