Časopis Právo a bezpečnost

Recenzovaný odborný časopis

O časopise

Časopis Právo a bezpečnost vydává AMBIS vysoká škola, a.s., jako recenzovaný odborný časopis. Články z něj jsou dostupné v systému ASPI WoltersKluwer a. s.. Obsah časopisu je zaměřen na oblast práva a bezpečnosti. V časopise jsou publikovány výhradně vědecké a odborné články, každý článek je anonymně recenzován.

Autor zasláním textu vydavateli (redakci) poskytuje nevýhradní licenci a souhlasí s publikací článku v tištěné formě časopisu a v systému ASPI WoltersKluwer. Vydavatel může text publikovat i na svých webových stránkách, pokud se rozhodne zveřejnit příslušné číslo časopisu. Honorář se poskytuje jen, jestliže je to předem dohodnuto.

Vysoká škola Ambis převzala vydávání tohoto úspěšného časopisu od Vysoké školy Karla Engliše v roce 2019. Časopis vychází od roku 2014 a bezprostředně navazuje na časopis Periodica Academica od roku 2006.

ISSN 2336-5323. 
Registrován Ministerstvem kultury č. E 21228.

Objednávky předplatného přijímá vydavatel, cena předplatného je 600 Kč ročně, jednotlivé číslo stojí 200 Kč a lze jej zakoupit v sídle vydavatele.
Příspěvky a objednávky zasílejte na adrese zdenek.koudelka@mail.ambis.cz.

Tématicke okruhy časopisu

Ústavní právo


Správní právo

Ochrana obyvatelstva


Trestní právo

Bezpečnost

Krizové řízení