Pokyny pro autory a recenzenty

Pokyny pro Autory

Předpokládá se, že příspěvek nabízený k uveřejnění není v tutéž dobu nabízen jinému vydavateli a že dosud nebyl nikde publikován (včetně publikování na internetu).

Redakce Časopisu Právo a bezpečnost přijímá pouze příspěvky v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Texty v jiných jazycích nemohou být publikovány (autor/ka musí zajistit překlad do jednoho z dříve uvedených jazyků).

Prosíme autory/autorky, aby se řídili formálními pravidly platnými pro úpravu textů v Právu a bezpečnosti - viz vzorový článek (pdf a doc).

Články publikované v Právu a bezpečnosti mají charakter původních statí, diskusních příspěvků (včetně zpráv z vědeckých konferencí) nebo recenzí.

Rozsah původních statí činí max. 20 PC stran (Times New Roman 12, jednoduché řádkování). K článku je nutné připojit abstrakt (max. 150 slov) a klíčová slova (6-8 slov), obojí jak v češtině, resp. slovenštině, tak v angličtině.

Rozsah diskusních příspěvků (včetně zpráv z konferencí) by neměl překročit 10 PC stran (Times New Roman 12, jednoduché řádkování).

Maximální rozsah recenzí domácích a zahraničních publikací činí 5 PC stran (Times New Roman 12, jednoduché řádkování). Vedle shrnutí obsahu publikace by recenze měla obsahovat i autorovo/autorčino vlastní hodnocení recenzované práce.

Každý příspěvek prochází 2 koly recenzního řízení.

V prvním, pre-evaluačním kole je redakcí a redakční radou posuzováno naplnění minimálních požadavků pro zařazení článku do standardního recenzního řízení. K hlavním kritériím, na základě nichž je příspěvek hodnocen, náleží tematická relevance příspěvku (zda příspěvek odpovídá tematickému zaměření Práva a bezpečnosti, formálně-technické náležitosti příspěvku (dodržení citačních a dalších standardů dle vzorového článku a jeho jazyková úroveň (zda příspěvek neobsahuje závažné jazykové nedostatky). Výsledek prvního kola recenzního řízení může být trojí: 

  • a) článek je bez výhrad přijat a obratem postoupen do druhého kola recenzního řízení, 
  • b) článek je přijat s výhradou a lze jej zařadit do druhého kola recenzního řízení za předpokladu, že autor/ka odstraní nedostatky, 
  • c) článek není přijat a nelze jej zařadit do druhého kola recenzního řízení.

V druhém kole článek anonymně posuzují minimálně dva nezávislí recenzenti. Výsledek každého z posudků může být trojí: 

  • a) článek lze publikovat bez výhrad, 
  • b) článek lze publikovat za předpokladu, že autor/ka provede obsahové, příp. formální úpravy, 
  • c) článek není doporučen k publikování. 

V případě, že článek obdrží kladné i záporné hodnocení, rozhoduje o jeho publikování posudek třetího recenzenta, příp. vyjádření redakční rady a redakce (jednu z těchto možností volí redakce).

O výsledcích recenzního řízení uvědomí autora/autorku redakce elektronickou formou.

Konečné rozhodnutí o publikování článku je ve výlučné kompetenci redakční rady.
Na uveřejnění příspěvku neexistuje právní nárok.

Uzávěrky pro přijímání článků

Články zasílejte elektronicky na e-mail pravoabezpecnost@ambis.cz, nebo poštou na adresu: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - Ambis, a.s., Redakce časopisu Právo a Bezpečnost, Lindnerova 575/1, 180 00, Praha 8-Libeň.

  • konec ledna - pro číslo, které vyjde v březnu téhož roku;
  • konec března - pro číslo, které vyjde v červnu téhož roku;
  • konec září - pro číslo, které vyjde v prosinci téhož roku.

Autor/ka, jehož/jejíž příspěvek bude publikován, může zažádat o dva výtisky Práva a bezpečnosti. Příspěvky nejsou honorovány.

Pokyny pro recenzenty

K zpracování recenzních posudků do Časopisu Právo a bezpečnost slouží formuláře pro druhé kolo recenzního řízení. Žádáme recenzenty, aby ve formuláři vyplnili všechny příslušné rubriky a neopomněli uvést datum vypracování recenze a své jméno včetně podpisu.

Zpracované recenzní posudky prosím zasílejte elektronicky na e-mail pravoabezpecnost@ambis.cz

Vypracování recenzního posudku je honorováno.

Recenzní posudky jsou na vyžádání zasílány autorům/autorkám, avšak bez uvedení osobních údajů recenzenta.

Recenzní posudky jsou archivovány v redakci časopisu.

                                                      S osobními daty je nakládáno dle Zásady ochrany osobních údajů.